مقام های ورزشی

کسب مقام اول نوجوانان استان در رشته کیوکوشین کان

کسب مقام سوم نوجوانان در رشته کاراته